Historie

Historie rybářského spolku sahá až do roku 1876. Z této doby bohužel nejsou žádné písemné záznamy. „Nejstarší pamětníci prohlašovali, že již roku 1876 se sdružilo několik občanů k řádnému obhospodařování řeky…“. Dochované písemné záznamy máme až z roku 1896 a v nich se mluví již o třetí valné hromadě.

Rybářský spolek měl dlouhou dobu 10 členů, kteří tak právě stačili na rozdělení funkcí. Zakladateli spolku byli: MUDr. Boh.Petráň, obvod. lékař, do roku 1921 jeho předseda, Josef Zelinka, Jos. Mir. Ticháček, Emanuel Hlaváček, Karel Neužil, Jaroslav Skokan, Josef Procházka, Josef Svoboda, Emanuel Musil a Hubert Končický. Ze svých prostředků kupovali násadové ryby, vysazovali je, lovili a z ulovených platili do spolkové pokladny. Kapr, štika a úhoř byli oceněni na 50 kr. za kg, okoun a menší ryby za 30 kr. za kg. Každý úlovek musel být zvážen a polovinu stanovené ceny zaplatil člen do spolkové pokladny.

Roku 1897 bylo usneseno koupit za 40 zl. (v zápisech se ještě dlouho počítá na zlatky a krejcary, ačkoli již dávno byla zavedena měna korunová) násadu, většinou kapři, bude-li možno, i část násady okouní. S mlynářem Podzámeckého mlýna Otto Horkým byla učiněna vzájemná dohoda, že do splavu bude dávat násadu Rybářský spolek, který bude mít právo na své útraty ji lovit. Z čistého úlovku obdrží mlynář pětinu. Mlynář prohlásil, že v případě opravy splavu uvědomí včas spolek o době oprav, aby bylo možno vložením mříží zabránit úniku ryb.

Rybí násada byla opatřována u soukromníků, poněvadž spolek nevlastnil rybník k jejich odchovu. Proto bylo r. 1898 rozhodnuto najmout rybník, jakmile se k tomu naskytne příležitost. Do řeky bylo vpuštěno 31/2 kopy okouní a 41/2 kopy kapří násady, celkem za 14 zl. 40 kr. Spolek toho roku vykazuje v pošt. spořitelně jmění 84 zl. 17 kr. a na hotovosti 2 zl. 57 kr. Bylo uloveno 43,48 kg ryb a utrženo za ně čistých 14 zl. 65 kr.

Roku 1899 se práce promyšleně rozvíjí. Byla zřízena líheň, takže bylo možno objednat jikry, a tak byla rybí násada v budoucnu získána laciněji a ve větším množství. Povodí rybolovu bylo rozšířeno o úsek Mladotice, který byl najat za 2 zl. ročního nájemného. Návrh na pronájem rybníka ve Žlebských. Chvalovicích nebyl přijat.

Dále bylo rozhodnuto nasadit do Doubravy pstruhy. Dotazem u několika odborníků, který druh pstruhů by byl nejvhodnější, byl doporučen pstruh lososovitý. K tomu účelu byl zřízen rybníček na Korečníkách na louce za stodolou. Objednáno 10 000 jiker lososovitého pstruha. Výlov v tomto roce byl špatný, proto příjem vykazuje jeno 46 zl. 78 kr., vydání, hlavně se zřízením líhně, 40 zl. 32 kr. “ tolik úryvek z publikace k 100. výročí založení MO.